1999) منجر می شود.تنش های شوری و خشکی سبب کاهش محتوای کاروتنوئید برگ شدند، به طوری که مقدار این صفت در شدیدترین سطوح شوری و خشکی، به ترتیب 26 و 25 درصد در مقایسه با شاهد کاهش یافت.تنش شوری. بر اساس تحلیل و آنالیز مقالات علمی و دانشگاهی کشور، تا این لحظه 3257 مقاله در رابطه با تنش شوری تهیه و منتشر شده است که شامل 2644 مقاله کنفرانسی و 613 مقاله ژورنالی شامل 30,

2008).در تنش شوری، به­علت افزایش بیش از حد یون سدیم، کلروفیل آسیب دیده و تخریب می­شود. دلیل دیگر کاهش میزان کلروفیل، کمبود منیزیم می­باشد. کاهش این عنصر در تنش شوری، می­تواند کاهش کلروفیل را توجیه کند. کمبود منیزیم سبب کاهش فعالیت آنزیم منیزیم کلاتاز می­شود که در وارد نمودن منیزیم به پروتوپورفیرین IX و تبدیل آن به کلروفیل نقش دارد ]2 [.قاسم و همکاران (18) بیان داشتند که تنش شوری سبب کاهش فتوسنتز، تخریب کلروفیل و رشد ارقام کلزا می‌شود. رودریگرز و همکاران (19) اثر تنش شوری بر فرایند فتوسنتز را ناشی از بسته شدن روزنه‌ها، تخریب ترکیبات رنگیزه‎ای مانند کلروفیل و کارتنویید، کاهش فعالیت آنزیم‌های کربوکسیلاسیون و اختلال در چرخه انتقال الکترون فتوسنتزی دانسته‌اند. هدایت‌روزنه‌ایتیمار شوری میزان کلروفیل کل، کلروفیل آ، کلروفیل ب و کاروتنوئیدها را کاهش داد ولی سبب افزایش میزان پرولین چمن شد. نتایج این پژوهش نشان داد برای بهبود مقاومت به شوری چمن لولیوم چندساله تا شوری 5/2 دسی‌زیمنس و کاهش تعداد دفعات سربرداری، می‌توان از کاربرد ماهانه 02/0 گرم در مترمربع ترینگزاپک‌اتیل استفاده کرد. کلیدواژه‌ها پرولین ترینگزاپک‌اتیل تنش شوریپرولین در اکثر گياهان، آن‌ها را در برابر تنش‌های محیطی، مانند خشكی، شوری، دمای بالا، يخ زدگی، پرتو فرابنفش و فلزات سنگين تجمع یافته و ساختار غشاء و پروتئین‌ها را تثبيت نموده و به عنوان يک ماده اسمزی‌ساز، ساختارهای درون سلول را محافظت می‌کند.اصلاح کننده‌های خاک و آب در رابطه با تنش شوری چگونه است؟ اصلاح کننده‌های خاک و آب، نفوذ آب به خاک را بهبود می‌بخشند و جزء مهمی از یک برنامه احیا برای کاهش نمک در ناحیه‌ی ریشه هستند.برای کنترل سطح شوری، مدیریت باید شامل احیای خاک شور باشد و روش های کوددهی و آبیاری باید با هدف جلوگیری از شور شدن خاک و کاهش اثر شور شدن خاک و یا عدم استفاده از آب آبیاری شور در رشد و نمو ...تنش شوری و تنش خشکی دو نوع مهم از تنش ها به شمار می­ روند، که مطالعات زیادی در زمینه تلاش برای مقابله با آن ها صورت گرفته است. در ادامه تنش شوری و راه های مبارزه با آن را باهم بررسی می کنیم.کود دهی: یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای تعدیل خاک زیر کشت، کود دهی در جهت کاهش شوری و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌ها است، که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم. کودهای گوگردی و گوگرد ارگانیکدر بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه­زنی علف هرز سوروف نتایج نشان داد که سرعت و درصد جوانه­زنی و طول ریشه­چه و ساقه­چه با افزایش تنش شوری و خشکی کاهش پیدا کرد(Esmaili and Eslamic,

609 صفحه می باشد. ما ...کاهش رشد در گیاهان تحت شرایط تنش شوری می‌تواند به دلیل کاهش ذخایر انرژی گیاه باشد که این امر متاثر از کاهش و اختلال فعالیت‌های زیستی و متابولیسمی گیاه می‌باشد (کرپسی و گالیبا، 2000).تنش شوری و تنش آبی هر دو موجب کاهش سطح برگ،وزن خشک وارتفاع گیاه گردیده است . در این فرآیند اثر تیمارهای شوری 4 ، 6 و8dS/m بر روند کاهش محصول بیشتر از اثر رژیم های رطوبتی در این آزمایشها بوده است . از ...نقش روی در کاهش تنش شوری 7. شوری در ایران و بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک جهان عامل محدود کنندة رشد و نمو گیاهان زراعی است. براساس آمار موجود، سطح کلی خاکهای شور در اراضی ایران 33/7 میلیون هکتار ...استفاده از محیطهای تنش مدیریت شده می تواند در اصلاحگری برای تحمل به تنش بسیار موثر باشد، اما، اعمال شدت کافی تنش خشکی برای بحداکثر رساندن g×e مهم است .تحمل به شوری یک صفت پیچیده و چند ژنی است.نحوه انتقال یون ها در سلول و تاثیر تنش شوری بر آن; واکنش های سازگار کننده سلول با تنش شوری; سیگنال های درون سلولی ناشی از تنش شوری و انتقال سدیم; مکانیسم های کاهش دهنده اثرات تنش شوریتنشهای غیرزنده عامل مهم کاهش 71 درصدی عملکرد محصولات زراعی در سطح جهان بوده که برای تنش خشکی 17 درصد و برای تنش شوری 20 درصد تخمین زده میشود - کافی و خان، - 2008 شوری پس از خشکی از مهمترین و ...شوری برای رشد گیاه یک عامل محدود کننده است بدان سبب که باعث ایجاد محدودیتهای تغذیه ای از طریق کاهش جذب فسفر، پتاسیم، نیترات و کلسیم، افزایش غلظت یونی درون سلولی و تنش اسمزی میگردد,

یکی از روش های کاربردی به منظور کاهش اثرات تنش شوری روی درختان پسته توسعه کمی و کیفی ریشه است. ریشه های درخت پسته دارای دو دوره رشدی متفاوت می باشند، اولین دوره اوایل بهار و همزمان با گلدهی است و …و تنش شوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تولیدات کشاورزی شناخته‌شده است. به صورتی که تنش‌های محیطی به‌طورکلی حدود 71 درصد از عملکرد گیاهان زراعی را کاهش می‌دهند، از این میان افت عملکرد در اثر دمای بالا 15 درصد ، دمای پایین 40 درصد، تنش خشکی 17 درصد و تنش شوری 20 درصد برآورد شده است (۱).کنترل سطوح شوری در برگ ها مقدار نمک در مسیر تعرق در مقایسه با محلول خارج از ریشه حتی در شورزی های تجمع دهنده نمک کمتر است. به عنوان مثال، جو رشد یافته در 150 میلی مول کلرید سدیم در مسیر تعرق خود در حدود 5 میلی مول کلرید سدیم دارد و حداکثر میزان انتقال درست درست در غلظت 40 میلی مول کلرید سدیم محیط خارجی به دست می آید.نتایج نشان دادند میزان هورمون اکسین و جیبرلین تحت‌تأثیر تنش شوری به‌طور معناداری کاهش می‌یابد؛ علاوه‌بر‌این، مشاهده شد میزان فعالیت آنزیم اکسین‌اکسیداز افزایش می‌یابد. در پژوهش حاضر مشاهده شد نسبت یون‌های سدیم به پتاسیم و هدایت الکتریکی تحت‌تأثیر تنش شوری افزایش می‌یابد؛ همچنین نتایج، کاهش میزان پتاسیم و محتوای نسبی آب را نشان دادند.زمانی که شوری افزایش می‌یابد پتانسیل آب خاک کاهش می‌یابد. به طور کلی، حضور نمک در محلول خاک، پتانسیل اسمزی خاک را کاهش می‌دهد و تنش آبی ایجاد می‌کند و این امر جذب آب کافی برای رشد گیاه را با اشکال مواجه کرده، در نتیجه به کاهش سرعت رشد و به همان اندازه تغییر در فرآیندهای متابولیک در گیاهان منجر می‌شود (Munnas and Tester,

2010).Hosseini et al ...بررسی تغییرات شوری خاک و تاثیر آن بر عملکرد محصولات عمده زراعی در دشت قزوین. تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی). 1391 [cited 2021December19];4(3 (پیاپی 10)):27-37.شوری از تنش‌های غیرزیستی مهمی است که به طور نامطلوب بر حاصلخیزی و کیفیت محصول اثر می‌گذارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی آثار تنش شوری بر برخی شاخص‌های گندم انجام شد. در شرایط کنترل شده گیاهان تحت سه تیمار شوری: صفر (شاهد ...برای مثال در شرایط شوری 200 میلی مترNaCl، چغندر قند (مقاوم به تنش شوری) تنها با20 درصد کاهش در وزن خشک مواجه می‌شود در حالیکه پنبه (با تحمل معتدل) با60 درصد کاهش وزن خشک مواجه می‌شود و سویای حساس به ...برای مثال در شرایط شوری 200 میلی متر NaCl ، چغندر قند (مقاوم به تنش شوری) تنها با20 درصد کاهش در وزن خشک مواجه می‌شود در حالیکه پنبه (با تحمل معتدل) با60 درصد کاهش وزن خشک مواجه می‌شود و سویای حساس به ...تنش شوری در سراسر جهان باعث کاهش بهره وری کشاورزی می شود. زیست شناسان گیاهی با در نظر گرفتن فیزیولوژی گیاهی معمولی، روش های ژنتیک و بیوشیمی به دنبال یافتن راهی برای غلبه بر این شوری هستند.اسلاید 16: اثر اتیلن و سازگاری در تنش شوری:اتیلن اثرات منفی تنش شوری را کاهش میدهد و در شرایط نامطلوب محیطی جوانه زنی را کنترل میکند.اثرات منفی تنش شوری از طریق پیش ماده بیوسنتز اتیلن کاهش ...تنش شوری که از تنش های غیر زیستی می باشد، همه ساله خسارت های زیادی را بر جامعه کشاورزی وارد می کند. بنابراین شناسایی عوامل ژنتیکی درگیر در تنش شوری در گیاهان زراعی امر مهمی می-باشد.وزارت خارجه روسیه دو پیش‌نویس را به کشورهای غربی ارائه کرده که حاوی شرایط این کشور برای کاهش تنش مرزی با ...توصیه‌های کاربردی در مورد کاهش اثرات تنش شوری: 1. استفاده از بقایای گیاهی و کودهای حیوانی برای افزایش نفوذپذیری خاک و در نتیجه شستشوی بهتر نمک ها از خاک. 2.اصلاح کننده‌های خاک و آب در رابطه با تنش شوری چگونه است؟ اصلاح کننده‌های خاک و آب، نفوذ آب به خاک را بهبود می‌بخشند و جزء مهمی از یک برنامه احیا برای کاهش نمک در ناحیه‌ی ریشه هستند.این تحقیق به­منظور بررسی تاثیر تنش­های شوری و خشکی بر میزان کاهش جذب آب توسط گیاه ذرت انجام شد. به­منظور اعمال این تنش­ها، گلدان­ها به دو قسمت تنش شوری و خشکی تقسیم شدند. آزمایش­های گلخانه­ای در دو فصل بهار و پاییز در ...تنش شوری در سراسر جهان باعث کاهش بهره وری کشاورزی می شود. زیست شناسان گیاهی با در نظر گرفتن فیزیولوژی گیاهی معمولی، روش های ژنتیک و بیوشیمی به دنبال یافتن راهی برای غلبه بر این شوری هستند.تنش شوری که از تنش های غیر زیستی می باشد، همه ساله خسارت های زیادی را بر جامعه کشاورزی وارد می کند. بنابراین شناسایی عوامل ژنتیکی درگیر در تنش شوری در گیاهان زراعی امر مهمی می-باشد.تنش شوری، موجب کاهش رشد گیاه در اثر سمیت یون های خاص از قبیل سدیم و کلر و عدم تعادل یونی می شود که به کاهش مولفه های رشد بیوفیزیکی و رشد متابولیکی (Grattan and Grieve,

با پشتیبانی ما تماس بگیرید

خط پشتیبانی 24/7 :

پست الکترونیک: [email protected]

مکان ما

شماره 1688، جادهجاده شرقی گائوک، منطقه جدید پودونگ، شانگهای، چین.

ایمیل ما

E-mail: [email protected]